Finestreta Única

Aquest bloc d’informació té l’objecte de cobrir el compliment dels requisits i obligacions exigits tant en la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici com en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. En aquest espai es pretén unir tota la informació rellevant que l’usuari pugui necessitar sobre les activitats del nostre col·legi i els seus col·legiats.