La professió de Guia de Turisme

Els guies de turisme són professionals debudament habilitats per les autoritats competents dels llocs on realitzen la seva activitat professional. Es considera activitat pròpia dels Guies de Turisme la prestació, de manera habitual i retribuïda, de serveis d´informació, acompanyament, orientació i/o assistència, en matèria cultural, monumental, artística, històrica i geogràfica o natural (ecològica), a les persones que realitzin visites dels béns històrics, monumentals, culturals i naturals que integren el Patrimoni Històric.

A les Illes Balears, l´activitat de Guia de Turisme, queda regulada al capítol X, empreses d´activitats
d´informació, orientació i assistència turística. Guies de Turisme, del Decret 20/2015

DEFINICIÓ

La professió de Guia de Turisme consisteix en l´activitat que duen a terme les persones debudament qualificades que, amb caràcter habitual i retribuït, es dediquen professionalment a
la prestació de serveis d´informació i interpretació del patrimoni històric i natural, dels béns
d´interès cultural, béns catalogats i de la resta de recursos turístics de les Illes Balears als turistes i visitants tant en les llengües oficials de les Illes Balears com en qualsevol altre idioma
extranger, que en qualsevol cas s´ha de tenir acreditat.

(Font: Capítol X, article 136.2 del Decret 20/2015)

HABILITACIÓ DE L´ACTIVITAT

Per a ser Guia de Turisme de les Illes Balears s´ha d´obtenir l´habilitació otorgada per
l´administració turística competent en matèria d´ordenació turística de cada illa en els termes disposats en aquest capítol, que permet exercir l´activitat a totes les Illes Balears, així com a la resta de Comunitats Autònomes i als Estats membres de la Unió Europea en els termes de la seva pròpia normativa i de la comunitària.

(Font: Capítol X, article 137.1 del Decret 20/2015)

ÀMBIT DE L´HABILITACIÓ

Són activitats per a les quals és necessària l´actuació d´un Guia de Turisme les visites i excursions que consisteixen en realitzar serveis d´informació i interpretació a grups de turistes i visitants dels béns d´interès cultural i dels béns catalogats del patrimoni històric-artístic i cultural de les Illes Balears, siguin museus, coves, jaciments arqueològics, esglésies, convents, santuaris, castells, poblacions o altres elements que tenguin tal condició; i també dels parcs nacionals i naturals, i dels paratges, reserves i monuments naturals, així declarats conforme a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais amb rellevància ambiental.

(Font: Capítol X, article 136.3 del Decret 20/2015)

OBTENCIÓ DE L´HABILITACIÓ

Les administracions turístiques insulars competents han de convocar proves per a obtenir
l´habilitació de Guia de Turisme de les Illes Balears, amb un temari concret que inclogui els blocs de patrimoni natural i cultural de les Illes Balears, així com també anglès, al menys un altre idioma extranger i les llengües cooficials de la nostra Comunitat Autònoma.

Els requisits generals per a accedir a l´habilitació són:

  1. Posseïr la nacionalitat espanyola o la d´algun estat membre de la Unió Europea o signatari de l´Acord sobre l´Espai Econòmic Europeu, o bé ser ciutadà extranger amb residència a Espanya, amb el dret reconegut per a exercir una activitat remunerada per compte propi o d´altri de conformitat amb la normativa vigent.
  2. Ser major d´edat.
  3. Estar en possessió d´algun dels següents títols: cicle formatiu de grau superior de formació professional; diplomat o llicenciat universitari; grau o màster universitari, o qualsevol altre d´equivalent o homologat. Així mateix, i en referència a la qualificació professional de Guia de turistes i visitants, estar en possessió d´un certificat de professionalitat o d´una acreditació de competències professionals obtinguda mitjançant l´evaluació i acreditació de les competències adquirides mitjançant l´experiència laboral o per altres vies; tot això, en els termes continguts a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i en el Real Decret 1224/2009, de 17 de juliol.
  4. Acreditar el coneixement d´anglès i de, al menys, una altra llengua extrangera en els termes fixats en aquest capítol.
  5. Acreditar el coneixement dels idiomes espanyol i català en els termes fixats en aquest capítol.
  6. Tenir coneixements de patrimoni natural i cultural de les Illes Balears, segons allò dispost en aquest capítol.

(Font: Capítol X, article 137.2 i 137.4 del Decret 20/2015)